Katalog potrzeb – Mogielnica XXI

                                                                       Mogielnica, dn. ………………..2024 r.

Propozycje do programu sanacji gminy: „Mogielnica XXI” ,

hasło przewodnie: „Moja Mała Ojczyzna – to więcej niż moje podwórko!”

            Ambitnym zadaniem, jakie stanie przed Radą Samorządową nowej kadencji, będą działania zmierzające do wydobycia Mogielnicy z zapaści, w której sukcesywnie pogrąża się na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Jak dotąd: zbyt mało u nas obywatelskiej solidarności i gospodarnej troski o losy naszej Małej Ojczyzny! Dlatego wszyscy musimy zacząć uczyć się samorządności!

Nie: „Jak się daje – to się kraje!”, lecz – po gospodarsku – „Tak krawiec kraje, jak materii staje!” W przeciwnym przypadku – przestaniemy istnieć jako miasto i wiodący podmiot Gminy!

Problemy do rozwiązania i propozycje

(z 40 lat doświadczeń mieszkańca)

 1. Po dwóch dekadach niejawności funkcjonowania samorządu Gminy i jej władz wykonawczych, pożądana jest profesjonalna lustracja-audyt, aktualnego ogólnego stanu Gminy,  przeprowadzona przez niezależne, kompetentne służby; stan Gminy legitymuje bowiem jej zdolności inwestycyjne i organizacyjne, czyli wykonawczą realność poniższych postulatów (gdyż następcy prawni powinni wiedzieć „czy nie są  wpuszczani w maliny” bądź też na „na pole minowe”);
 2. Problem mogielnickiej „Wspólnoty”, która jest: „mieniem porzuconym”, zamrożonymi aktywami Mogielnicy i zasobem jej nie wykorzystywanych możliwości” (propozycja zmiany  dotychczasowego statusu „Wspólnoty”, wraz z odejściem od XIX-wiecznej definicji „obywateli” – dziś, to nie tylko właściciele mogielnickich nieruchomości!);
 3. Powstrzymanie regresu demograficznego Miasta i Gminy Mogielnica – z uwagi na swój pro-rozwojowy charakter, Program Osadnictwa jest adresowany do przybyszów (mieszkańców spoza Gminy Mogielnica);
 1. Opracowanie założeń Programu Osadnictwa oraz kryteriów naboru osadników, reprezentujących brakujące w Mogielnicy profesje i specjalności zawodowe (w intencji poprawy oferty lokalnych usług bytowych na użytek mieszkańców); uprzednio opracować wykaz wakujących i pożądanych w Gminie, specjalności zawodowych;
 2. Zachętą do zainteresowania i uczestnictwa w Programie Osadnictwa – uczynić nieodpłatne przyznawanie działek gruntu (na umownych zasadach uczestnictwa, do zabudowy  jednorodzinnej; grunty pozyskać i wyodrębnić geodezyjnie z zasobu mogielnickiej „Wspólnoty”; za zasadę wiodącą przyjąć podporządkowanie  zadaniom realizacji Programu Osadnictwa, w intencji powstrzymania regresu ludnościowego Miasta i Gminy Mogielnica;
 3.  W tym celu: zorganizowanie gminnego referendum, mającego udzielić zgody na włączenie zasobów „Wspólnoty” do aktywnej gospodarki Gminy – np. poprzez jej integrację z  Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mogielnicy i utworzenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) „Wspólnota” (byłby to byt gospodarczy, funkcjonujący w organizmie i pod auspicjami Gminy – nadal publiczna forma własności, jaką zawsze była mogielnicka „Wspólnota”);
 4. Po wyekspirowaniu i zamknięciu Programu Osadnictwa, nowo-powstały podmiot gospodarczy przekształcić w Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólnota”, realizujące  remonty i naprawy zasobów mieszkaniowych Gminy oraz nowe, jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, w ramach usług na rzecz indywidualnych odbiorców (w tej sferze działań przydatne  dla naszej Gminy mogą być analogiczne doświadczenia Gminy Międzyzdroje);
 5. Mnogość pustostanów i obfitość ofert nieruchomości na sprzedaż – proponowana metoda: wykup ich przez Gminę, na użytek lokowania osadników (np. z terenu Ukrainy); powołanie Funduszu Wykupu Nieruchomości (nieruchomości mieszkalne przejmować w trybie umownym pojedynczo, zgodnie z przyjętym uprzednio harmonogramem najbardziej pożądanych przedsięwzięć i potrzeb);
 6. Rozpoznanie prawnych możliwości pozyskania, bezzwrotnych funduszy celowych oraz kredytów (na rzecz nowego osadnictwa i przeciwdziałania wyludnianiu się Miasta Mogielnicy, na koszty integracji „Wspólnoty” z  ZGKiM i in. – z restrukturyzacyjnych   środków unijnych i krajowych);
 7. Zagospodarowanie drewna odpadowego z sadów i z czyszczenia  drzewostanu kompleksów leśnych: „Mogielnica” i „Dąbrowa” (produkcja peletów oraz brykietów – do realizacji na terenie majdanu „Wspólnoty” – w intencji osiągania dochodów własnych Gminy);
 8. Zorganizowanie i uruchomienie – także na terenie majdanu mogielnickiej „Wspólnoty” – produkcji paneli ściennych, na skład („ślepych”, narożnych,  z oknem, z drzwiami)  do budowy jednorodzinnych siedlisk mieszkalnych (na użytek potrzeb gminnego Programu Osadnictwa, ale nie tylko);
 9. Zorganizowanie w tejże lokalizacji skupu drewna odpadowego z sadów (dla ciągłości dostaw oraz transportu surowca, przy produkcji peletów i brykietów); 
 10. Uruchomienie (na terenie majdanu „Wspólnoty”) produkcji drewnianych palet transportowych – w intencji kreowania dochodów własnych Gminy;
 11. Analiza częściowego zaspokajania produkcyjnych potrzeb energetycznych, zasilania prądowego majdanu „Wspólnoty” – z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych;
 12.  Perspektywa przyszłościowego uruchomienia produkcji wyrobu regionalnego, na bazie lokalnego surowca jabłkowego („Mogieliniak” – w analogii do Koniaku, Winiaku czy też „Łąckiej Śliwowicy”);
 13. Zorganizowanie lokalnego biura pośrednictwa doraźnego zatrudnienia (czyli własnego „pośredniaka”);
 14.  Opracowanie programu włączenia ekspozycji „MOGAR”, do działalności kulturalnej oraz promocyjnej Gminy i Miasta Mogielnica;
 15.  Usytuowanie w wyeksponowanym, publicznym miejscu miasta Mogielnicy, kopii (z materiału trwałego) wybranej przez  Radę Samorządową, rzeźby autorstwa mogielnickiego artysty-rzeźbiarza: Franciszka  Strynkiewicza. Model (z oryginału) będzie darowany Gminie (nieodpłatnie).
 16.  Rozważyć przywrócenie funduszy sołeckichdla aktywizacji samorządowej mieszkańców (gromadzenie środków na rzecz realizacji lokalnych inwestycji,  a także wspólnych, między-sołeckich przedsięwzięć inwestycyjnych,  z zaangażowaniem środków własnych zainteresowanych mieszkańców) – przykład: staw rybny w Jastrzębi Nowej;
 17.  Uzupełnić i skorygować oznakowanie oraz opisy na skrzyżowaniach lokalnych dróg Gminy Mogielnica;
 1.  Propagować praktykę powszechnego stosowania pisemnych umów dwustronnych – w relacjach między: zleceniodawcą i wykonawcą: co, za co,  z czego, jak, kiedy, za ile, obwarowania umowne (np. kary za niedotrzymanie umowy) oraz praktyki kwitowania odbioru umownej należności pieniężnej;
 2.  Podjąć (we współpracy z księdzem proboszczem) sukcesywne porządkowanie cmentarza w Mogielnicy (porządek i układ lokalizacji grobów, dostęp do istniejących mogił, zaprowadzić rejestr likwidowanych pochówków (po upływie 20 lat – prawo Zmarłego do pamięci potomnych!), wdrożenie regulaminu i zasad korzystania z terenu nekropolii, nadzór i kontrola  – ze strony przedstawiciela gminnego samorządu – dotycząca jakości wykonania i odbioru technicznego cmentarnych robót budowlanych);
 3.  Zobowiązanie do respektowania – bez wyjątków! – ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” i funkcjonalności terenu,zgodnie z treścią  Uchwały Rady Miejskiej Mogielnicy nr XLII/333/2006,  z dn. 27.07.2006 r.;
 4.  Zwalczać praktyki kupowania od złodziei przedmiotów pochodzących z kradzieży! (brak „popytu” spowoduje zanik „podaży”!); 

            To wszystko (co powyżej) godzi w jakość życia w Gminie Mogielnica – to dlatego ludzie stąd uciekają!

(G. Z.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *